pl1

1. Zapewnienie targowisk

pl2

2. Stosowanie ceł i/lub kwot importowych dla ochrony rolników

pl3

3. Międzynarodowe umowy handlowe i inwestycyjne, które pozwalają państwu na prowadzenie suwerennej polityki rolnej

4. Zapewnienie dostępu do ziemi dla drobnych rolników

5. Tworzenie rezerw żywności jako zabezpieczenia przed klęskami głodu

pl5
pl6

6. Wysokie standardy ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt

pl7

7. Promowanie bioróżnorodności np. poprzez banki nasion

8. Zapewnienie rolnikom i najemnym pracownikom rolnym godnych warunków życia, w tym pracy i płacy

9. Podnoszenie kwalifikacji rolników i rozwój gospodarstw

pl9

10. Wspieranie drobnego i ekologicznego rolnictwa

pl10

11. Zapewnienie dostępu do ziemi pod ogrody społecznościowe

12. Wspieranie bardziej sprawiedliwego handlu

pl12

13. Zrównoważone zamówienia publiczne dla szkół, urzędów i szpitali

pl13

14. Przeciwdziałanie koncentracji produkcji i dystrybucji żywności

15. Edukacja globalna

pl14

16. Uregulowanie działalności korporacji

pl16